Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd in juli 2022.

 1. Definities

1.1 In de onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) hebben onderstaande termen de navolgende betekenis, tenzij elders in de Voorwaarden een andere betekenis wordt toegekend of indien uit de context onmiskenbaar een andere betekenis voortvloeit:

Account De persoonlijke digitale omgeving op de Website waar de Klant toegang tot heeft, teneinde gebruik te maken van de Dienst;

Content Het geheel aan informatie dat door Online Marketing Solutions via de Website aan de Klant ter beschikking wordt gesteld, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Online Training, video’s, teksten en de lay-out van de Dienst; 

Dienst De Online Training; het aangeboden online platform waarop cursussen op het gebied van Sales en Online Marketing worden aangeboden die Klanten kunnen volgen. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het online ondersteunen van online ondernemers bij het laten groeien van de onderneming door middel van een lidmaatschap en coaching trajecten.

Intellectueel Eigendom Alle rechten van intellectuele of industriële aard met betrekking tot de Dienst en de Website alsmede de via de Website openbaar gemaakte Content;

Klant De natuurlijke of rechtspersoon die met Online Marketing Solutions een Overeenkomst heeft gesloten of wenst aan te gaan;

Online Marketing SolutionsOnline Marketing Solutions, gevestigd te Breda, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 20153047 met BTW-nummer NL172032349B01, met als enig Directeur en aandeelhouder M. Cremers;

Online Training Alle vormen van elektronische diensten die Online Marketing Solutions aanbiedt, levert dan wel produceert;

Overeenkomst De Overeenkomst tussen Online Marketing Solutions en de Klant, waarbij Online Marketing Solutions zich verplicht tot het leveren van de Dienst, onverminderd alle andere verplichtingen voor Online Marketing Solutions en/of de Klant die uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeien;

Overeenkomst op Afstand De Overeenkomst die zodanig tot stand is gekomen dat uitsluitend gebruik is gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van art. 6:230g sub e van het Burgerlijk Wetboek, zoals elektronische communicatie (email).

Partij(en) Partij verwijst naar Online Marketing Solutions of de Klant, Partijen verwijst naar Online Marketing Solutions en de Klant gezamenlijk;

Schriftelijk Onder schriftelijk wordt digitale communicatie en schriftelijke communicatie verstaan, mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat;

Lidmaatschap Het lidmaatschap op de Online Community van Online Marketing Solutions genaamd Barrière Brekers

Voorwaarden De bepalingen uit deze Voorwaarden;

Website Het platform van Online Marketing Solutions dat via de website www.onlineomzet.com en/of haar leveranciers, en onderliggende pagina’s beschikbaar is. 

Werkdagen Maandag tot en vrijdag tussen 09:00 en 17:00 uur CEST.

1.2 Met verwijzingen naar “wij”, “we” of “ons” bedoelen wij  Online Marketing Solutions. 

1.3 Met verwijzingen naar “je”, “jij” of “jouw” bedoelen wij de Klant. 

1.4 Met verwijzingen naar “Artikel” bedoelen wij een Artikel uit deze Voorwaarden. 


 1. Toepasselijkheid 

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, werkzaamheden, Diensten en leveringen van ons, van welke aard dan ook, alsmede op de totstandkoming daarvan, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten, dan wel expliciet anders is overeengekomen.

2.2 Afwijkingen van en aanvullingen op deze Voorwaarden gelden slechts als deze schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.

2.3 De toepasselijkheid van jouw inkoop- of andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Wij behouden te allen tijde het recht om de Voorwaarden te wijzigen. De toepasselijke en meest recente versie van de Voorwaarden vind je op deze webpagina.

2.5 Indien een van de bepalingen van de Opdrachtbevestiging tussen Partijen strijdig blijkt te zijn met deze Voorwaarden, prevaleren de voorwaarden van de Opdrachtbevestiging.

2.6 Indien een van onderhavige bepalingen strijdig blijkt te zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en treedt een alsdan door ons vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling in de plaats. 


 1. Aanbod 

3.1 Ons aanbod is verbonden aan een termijn, waarbij een maximum van dertig (30) dagen van toepassing is. Wanneer de termijn is verstreken, kunnen geen rechten meer worden ontleend aan ons aanbod.

3.2 Het aanbod kan slechts worden gewijzigd of verlengd door ons toedoen.

3.3 Kennelijke fouten of verschrijvingen in onze offertes c.q. aanbiedingen binden ons niet.


 1. Totstandkoming Overeenkomst

4.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment wij jou de inloggegevens verstrekken voor jouw Account, teneinde gebruik te maken van de Dienst. Hiermee heb je direct toegang tot de Dienst. 

4.2 Je verklaart dat je minimaal de leeftijd van achttien (18) jaar hebt bereikt om een geldige overeenkomst met ons te sluiten. Indien je deze leeftijd nog niet hebt bereikt, verklaar je voor het registeren van het Account en het gebruik van de Dienst uitdrukkelijke toestemming te hebben van je ouders of wettelijk vertegenwoordigers.

4.3 Je staat in voor de juistheid van de gegevens die vereist zijn voor de registratie van jouw Account.

4.4 Indien blijkt dat het noodzakelijk is de Overeenkomst te wijzigen, geven wij dit tijdig en voordat de wijziging in werking treedt door.

4.5 Het staat Partijen vrij te bewijzen de Overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.  

4.6 De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur die uit de inhoud, aard en/of strekking van de verleende opdracht voortvloeit. Indien een termijn hier niet uit kan voortvloeien, is sprake van een maximale duur van zes (6) maanden.


 1. Toegang tot de Dienst en het lidmaatschap

5.1 Wij geven je toegang tot de Dienst middels de inloggegevens die wij aan jou digitaal verstrekken. Nadat je jouw Account hebt geregistreerd op de manier zoals door ons is omschreven, heb je directe toegang tot de Dienst.

5.2 Wij verlenen jou een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de van de Dienst, inclusief de Website en de Content gebruik te maken voor jouw persoonlijke studiedoeleinden. Dit betekent dat je je inloggegevens en door ons geleverde materialen niet met anderen mag delen. 

5.3 Online Live Sessies zijn enkel en alleen voor jou bedoeld. Indien sprake is van schending van deze bepaling, behouden wij het recht om jouw toegang tot de Dienst te ontzeggen. Het recht op teruggave is niet van toepassing.

5.4 De Dienst is toegankelijk en beschikbaar wanneer is voldaan aan de voorwaarde van betaling. De toegang en beschikbaarheid duurt voort zolang dit recht blijkens de Overeenkomst bestaat. Inloggegevens van het lidmaatschap komen bij opzegging van het lidmaatschap te vervallen. 

5.5 Voor het succesvol volgen van de Dienst kan het voorkomen dat extra software of licenties zijn vereist voor jou, of investeringen in advertenties of andere vormen van online zichtbaarheid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele bijkomende (al dan niet noodzakelijke) kosten omdat deze onderdeel vormen van de reguliere gang van zaken bij online ondernemerschap.

5.6 In enkele gevallen organiseren wij persoonlijke coaching of Live (groeps)sessies. Wij zijn  echter niet verplicht deze te organiseren en behouden ons het recht voor deze te annuleren. Live Coachingsgesprekken vormen geen substantieel onderdeel van de Overeenkomst, tenzij expliciet schriftelijke anders is aangegeven in de Overeenkomst. 

 1. Uitvoering van de Dienst

6.1 De Dienst bestaat er uit dat je toegang krijgt tot de Website, waarop je trainingen kan volgens middels de daarop gestelde Content.

6.2 Wij behouden ons het recht om tussentijds de Content van de Dienst te wijzigen. Dit recht bestaat aldus ook nadat de Overeenkomst is gesloten.

6.3 Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garanderen wij dat de Diensten op basis van onze volledige inspanning worden uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

6.4 Genoemde leveringstermijnen zijn slechts indicatief en hebben geen fataal karakter, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

6.5 Wij hebben het recht bepaalde werkzaamheden door derden uit te laten voeren zonder jou daarvan op de hoogte te stellen. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:406 van het Burgerlijk Wetboek zijn uitgesloten.

6.6 Je draagt er zorg voor dat alle informatieve gegevens, waarvan wij aangeven dat deze noodzakelijk zijn of waarvan je redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan ons worden verstrekt.


 1. Ontbinden Overeenkomst op Afstand

7.1 Indien je een particulier bent en een Overeenkomst op Afstand (Europese Richtlijn consumentenrechten (2011/83) hebt gesloten, heb je gedurende veertien (14) dagen na het sluiten van deze Overeenkomst op Afstand het recht de Overeenkomst op Afstand zonder opgave van redenen te ontbinden, al dan niet met gebruikmaking van het op onze Website ter beschikking gestelde ontbindingsformulier.

7.2 In geval van ontbinding overeenkomstig artikel 7 lid 1, heffen wij je Account per direct op. Wij zullen al jouw reeds ontvangen betalingen, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontbinding, terugbetalen.


 1. Annulering

8.1 De wettelijke bedenktijd van veertien (14) dagen geldt niet bij verkoop van diensten tussen bedrijven (business to business, B2B). 

8.2 Op het moment dat de Overeenkomst is gesloten, zitten beide Partijen eraan vast. Dit betekent dat de koopprijs is verschuldigd bij ontvangst van de inloggegevens, hetgeen toegang geeft tot de Dienst. Enkel in het geval sprake is van zwaarwegende gronden, kan het zijn dat uitzondering op de regel volgend uit dit Artikel wordt gemaakt. 


 1. Meerwerk

9.1 Indien sprake is van de wens om meer Diensten uit te voeren dan hetgeen is overeengekomen in de Opdrachtbevestiging, is sprake van Meerwerk. 

9.2 Wij zullen duidelijk en vooraf aangeven welke werkzaamheden als Meerwerk dienen te worden beschouwd. Daarnaast zullen wij opgave doen van de kosten die het Meerwerk met zich mee brengt. Het Meerwerk wordt apart gefactureerd.

9.3 Indien tijdens uitvoering van de Diensten blijkt dat voor een zorgvuldige uitvoering van de Overeenkomst, noodzakelijk is om de Overeenkomst uit te breiden, zullen wij je tijdig schriftelijk informeren. Partijen komen vervolgens gezamenlijk of en in hoeverre overeen of Meerwerk zal worden uitgevoerd.


 1. Prijs en betaling

10.1 Voor het gebruik van de Dienst kan je een periodieke of eenmalige vergoeding verschuldigd zijn op basis van de door ons vastgestelde tarieven en andere afspraken. We drukken onze tarieven uit in Euro’s (EUR).

10.2 Betaling geschiedt conform onze betalingsvoorwaarden zoals vermeld in de Opdrachtbevestiging en in de factuur, hetgeen je digitaal ontvangt. 

10.3 De factuur dient binnen veertien (14) dagen volledig te zijn voldaan. Indien volledige betaling uitblijft, behouden wij het recht om jouw toegang tot de Dienst te blokkeren, op te schorten, of op andere wijze te beperken, totdat is voldaan aan de betalingsvoorwaarde(n).

10.4 Indien volledige betaling uitblijft, hebben wij het recht de Overeenkomst te ontbinden en om een incassobureau in te schakelen. Wij stellen jou in dat geval aansprakelijk voor alle bijkomende (wettelijke) incassokosten, waarbij een minimum van € 40,= geldt. 

10.5 In geval van afsluiten van het lidmaatschap gaat de klant ermee akkoord dat er iedere maand via automatische incasso een bedrag wordt afgeschreven betreffende dit lidmaatschap.


 1. Duur van de Overeenkomst

11.1 Indien en voor zover de Overeenkomst tussen Partijen een duurovereenkomst is, geldt dat de Overeenkomst is aangegaan voor de overeengekomen duur, bij gebreke waarvan de duur van zes (6) maanden geldt.

11.2 Het lidmaatschap heeft een minimale looptijd van 1 maand, tenzij anders aangegeven. Vervolgens kan er tegen elk einde van de maand worden opgezegd.

11.3 Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd met 1 maand , afhankelijk van welke betalingsvorm is gekozen, tenzij er tijdig wordt opgezegd met inachtneming van de eventuele opzegtermijn. Opzegging geschiedt schriftelijk via de e-mail.

 1. Vertrouwelijkheid

12.1 Wij zijn verplicht tot geheimhouding van door of namens jou verschafte vertrouwelijke informatie van jou tegenover derden, anders dan diegenen die betrokken zijn bij uitvoering of de ondersteuning van de Diensten.

12.2 Deze verplichting geldt niet voor zover wij verplicht zijn tot bekendmaking uit hoofde van de wet, enig voorschrift van een orgaan aan het toezicht waarvan wij zijn is onderworpen, een op bij ons rustende beroepsplicht of een bindende uitspraak van de rechter of een overheidsorgaan. 

12.3 Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien een Partij dit als zodanig heeft aangeduid.


 1. Intellectueel eigendom

13.1 Het Intellectueel Eigendom berust bij ons en/of onze licentiegevers. Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enige rechten over te dragen aan de Klant of derden. Indien het eigendomsrecht aan een Derde Partij toekomt, beschikken wij over een licentie omtrent het gebruik hiervan.

13.2 Materialen mogen enkel worden gedownload ten behoeve van strikt persoonlijk gebruik, wanneer dit bij de materialen staat aangegeven. Het is niet toegestaan de materialen aan derden te publiceren, te verstrekken, of andere wijze door te geven.

13.3 Het is strikt verboden om anderen toegang te geven tot de materialen, de de Dienst, of andere zaken die in onze online programma omgeving aanwezig zijn. 

13.4 Het is niet toegestaan om zelf een online training of membership aan te bieden, op basis van de informatie en materialen uit de Dienst.

13.5 Indien sprake is van een inbreuk op onze intellectuele eigendomsrechten, of het schenden van een van de bepalingen van dit Artikel, verbeuren wij jou een boete van € 25.000,= per incident en € 10.000,= per week of een deel van de week dat de schending voortduurt, met een maximum bedrag van € 250.000,=, welke niet in aanmerking komt voor enige verrekening. Deze bepaling laat onverlet het recht van ons tot uitoefening van enig ander wettelijk en/of overeengekomen recht, met inbegrip van het recht om schadevergoeding te eisen, al dan in combinate van voornoemde boete.

 1. Aansprakelijkheid

14.1 Wij hebben enkel een inspanningsverplichting. Door ons genoemde resultaten gelden enkel als voorbeeld, hieraan kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Het recht op teruggave van de kosten ontbreekt indien beoogde resultaten niet worden behaald.

14.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, waaronder geleden verliezen, gederfde winst, gemiste besparingen, die op welke manier dan ook verband houden met of veroorzaakt zijn door de uitvoering van werkzaamheden door ons en de aangeboden Dienst.

14.3 Het is geheel aan jou om de opgedane kennis van de Dienst wel of niet toe te passen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van het al dan niet toepassen van deze kennis.

14.4 Wij zijn niet aansprakelijk voor virussen die mogelijk verband houden met jouw computer, ook niet als het door een e-mail of andere vorm van communicatie van onze zijde is ontstaan.

14.5 Wij doen ons uiterste best om onze Website en Dienst op ieder moment van de dag beschikbaar te laten zijn. Mocht sprake zijn een belemmering of incident, zal dit in de meeste gevallen binnen enkele uren tijdens Werkdagen opgelost zijn. Mocht je een probleem ondervinden, stuur dan een mail naar hulp@onlineomzet.com. Wij nemen tijdens Werkdagen ten spoedigste contact met je op om het probleem te verhelpen.

 1. Overmacht

15.1 Wij niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede – en niet uitsluitend – verstaan overmacht vanwege een pandemie, oorlog, overheidsmaatregelen, ziekte en natuurgeweld. 

 1. Klachtenprocedure

16.1 Wij doen er graag alles aan om jou als Klant tevreden te houden. Wil je toch een klacht indienen? Dan gaan wij daar zorgvuldig mee om. Wij kijken graag samen met jou naar wat we kunnen doen om je klacht op te lossen. Je kunt je klacht binnen 14 dagen na het ondervinden hiervan mailen naar ons: hulp@onlineomzet.com

16.2 Wij zullen de ontvangst van je klacht per e-mail binnen 48 uur bevestigen. 

16.3 Binnen twee weken kun je een mondelinge en/of schriftelijke reactie op je klacht verwachten. Als er een langere tijd nodig is, bijvoorbeeld wegens onderzoek, stellen wij je hiervan tijdig op de hoogte. Tevens geven wij je een tijdsindicatie waarbinnen je een antwoord kunt verwachten.

 1. Toepasselijk recht

17.1 Op deze Voorwaarden en de Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

17.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of deze Voorwaarden, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats Breda, ongeacht of je buiten Nederland bent gevestigd en ongeacht of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven. 

Meld je aan en word klant

Na meerdere honderden ondernemers in Nederland en België geholpen te hebben met het bouwen en opschalen van hun kennis en informatie bedrijven kunnen we met recht zeggen: "Wat we doen werkt"

Doe jij mee?