Algemene Voorwaarden - Online Omzet

 Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Jij/je of jou: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit; 
 • Ik of mij: Het bedrijf van M.P. Cremers, Online Marketing Solutions, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20153047, BTW-nummer NL172032349B01, en de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 • Online training: Alle vormen van diensten die door mij aan jou, zowel online als offline, geproduceerd en geleverd worden; Ookwel: Het programma, de training, het traject.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen jou en mij.
 • Ik behoud mij het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. De meeste recente versie is altijd te vinden op mijn website onlineomzet.com.
 1. Deze algemene voorwaarden worden bij het aangaan van de overeenkomst aan jou beschikbaar gesteld via elektronische weg.

Artikel 3 – Het aanbod

 1. Ik doe een schriftelijk aanbod, zowel via mijn website, emails,  webinars, video’s of ander communicatiemateriaal.
 2. Het aanbod is verbonden aan een termijn die in het aanbod is genoemd. Na het verstrijken van de termijn is het aanbod niet langer geldig en kan er geen beroep meer op worden gedaan.
 3. Ik behoud het recht een aanbod te wijzigen of deze onbeperkt te verlengen tot na de vermelde termijn.

Artikel 4 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat je je inschrijft op mijn e-mail lijst via een online formulier, of  akkoord gaat met het aanbod en je daarvoor de overeengekomen vergoeding betaald hebt.
 2. Als je voor de afname van een product of dienst een aparte overeenkomst toegestuurd krijgt, dan geldt desbetreffende overeenkomst boven deze algemene voorwaarden.
 3. Ik neem voor deze overeenkomst een inspanningsverplichting op me, maar geef geen garantise over het bereiken van het beoogde resultaat. Concreet genoemde resultaten dienen slechts als voorbeelden. Hieraan kunnen nooit rechten worden ontleend.
 4. Als het nodig is om de overeenkomst te veranderen, geef ik dat op tijd en vóór ingang van de verandering door.
 5. Ik mag de content die ik volgens onze overeenkomst lever veranderen, vernieuwen, vervangen of wijzigen.

 1. Ben je niet tevreden over de online training? Ik bied helaas geen ‘niet goed, geld terug’ garantie aan. Je mag me wel aanspreken als er sprake is van een wanprestatie. Zie daarvoor het artikel over aansprakelijkheid verderop in deze algemene voorwaarden.

Artikel 5 – Online trainingen

 1. Ik heb verschillende online trainingen die jij kunt aanschaffen. Deze kunnen in één keer of in termijnen worden betaald.
 2. De toegang tot mijn online trainingen is persoonlijk. Inloggegevens en door mij geleverde materialen mogen niet met anderen worden gedeeld. Ook live sessies zijn alleen voor jou bedoeld. Indien je toch je inloggegevens met iemand anders deelt, behoud ik het recht om de toegang tot de online training te blokkeren. Ik ontbind daarmee onze overeenkomst en er is geen recht op geld terug.
 3. Pas na (gedeeltelijke) betaling kun je deelnemen aan een training of programma.
 4. Je behoudt toegang tot de online training zolang als deze bestaat.
 5. Tenzij anders vermeldt in het aanbod, heb je geen recht op persoonlijke coaching of live (groeps)sessies.
 6. De online training kan gevolgd worden in je eigen tijd.
 7. Voor het succesvol volgen van mijn online trainingen kan het voorkomen dat je extra software of licenties nodig hebt, of investeringen dient te doen in advertenties of andere vormen van online zichtbaarheid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele bijkomende kosten hiervan omdat deze onderdeel vormen van de normale gang van zaken bij online ondernemerschap.
 8. Voor sommige van mijn online trainingen organiseren we live coachinggesprekken. Wij zijn echter niet verplicht deze gesprekken te organiseren en behouden ons het recht voor deze gesprekken te annuleren. Ze vormen geen onderdeel van de overeenkomst tenzij specifiek aangegeven in een aparte overeenkomst voor de desbetreffende training.

Artikel 6 – Intellectueel eigendom

 1. Ik heb het eigendom van alle teksten, afbeeldingen, video’s en andere werken van intellectueel eigendom die op mijn website en online trainingen zijn te vinden. Indien ik zelf niet de rechthebbende ben, dan heb ik een licentie om deze te mogen gebruiken.
 2. Materialen mogen alleen gedownload worden voor strikt persoonlijk gebruik, wanneer dit bij de materialen staat aangegeven. Het is niet toegestaan deze materialen aan anderen te laten zien.
 3. Het is niet toegestaan om anderen toegang te geven tot de materialen, de online training of andere zaken die in de online programma omgeving te vinden zijn.
 4. Het is niet toegestaan om zelf een online training of membership aan te bieden, op basis van de informatie en materialen uit de online training.
 5. Indien je inbreuk maakt op mijn intellectuele eigendomsrechten of bij het schenden van een van bovenstaande regels, dan mag ik daarvoor een boete rekenen van € 25.000 per incident en € 10.000 per week of een deel van de week dat de schending voortduurt, met een maximum van € 250.000,-.

Artikel 7 – De betaling

 1. De betaling moet (gedeeltelijk) gedaan zijn voordat je toegang krijgt tot de online training.
 2. De factuur komt digitaal jouw kant op.
 3. Deze factuur dien je binnen 14 dagen volledig te betalen. Betaal je niet, dan heb ik het recht om de toegang tot de online training te blokkeren, totdat je wel betaald hebt.
 4. Indien je helemaal niet betaald, dan heb ik het recht om de overeenkomst te ontbinden en kan ik een incassobureau inschakelen om ervoor te zorgen dat je alsnog betaalt. Ook de wettelijke incassokosten, met een minimum van € 40,-, komen dan voor jouw rekening.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

 1. Ik ben niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, waaronder geleden verliezen, gederfde winst, gemiste besparingen, die op welke manier dan ook verband houden met of veroorzaakt zijn door de uitvoering van werkzaamheden door mij en de aangeboden online training.
 2. Je hebt zelf de keuze om de opgedane kennis tijdens de online training wel of niet toe te passen. Ik ben niet aansprakelijk voor de gevolgen van die keuze en/of hoe je de kennis toepast.
 3. Ik ben niet aansprakelijk voor virussen die op jouw computer staan of daar op komen te staan, ook niet als dat door een e-mail of via een bestand van mijn online training gebeurd.
 4. Ik kan geen garantie geven dat de online trainingen op ieder moment van de dag beschikbaar zijn. Indien er een probleem is, zal dit in de meeste gevallen binnen een paar uur opgelost zijn, zodat je weer toegang hebt. Mocht je een probleem merken, wil je dit dan aan mij laten weten door een e-mail te sturen naar hulp@onlineomzet.com, mijn team of ik kan het dan zo snel mogelijk op laten lossen.

Artikel 9 – Al het overige

 1. Ik ga zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Hierover meer in mijn privacyverklaring die je op de website onlineomzet.com kunt vinden.
 2. Op overeenkomsten tussen jou en mij waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 3. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te rechtbank Breda.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 05-07-2022

Online Marketing Solutions | Michiel Cremers |hulp@onlineomzet.com

Bedrijfsgegevens: Online Marketing Solutions | Groene Woud 60, 4834 BC, Breda

KVK 20153047 | BTW NL172032349B01