Overeenkomst deelname ‘Jouw Eerste Ton’ traject.

Deze overeenkomst (“Overeenkomst”) is van toepassing op het gebruik van Jouw Eerste Ton, net zoals onze Algemene Voorwaarden. Wij verzoeken je de bepalingen hiervan aandachtig door te lezen. 

 1. Inschrijving en totstandkoming Overeenkomst

Jouw inschrijving is strikt persoonlijk en jouw handtekening impliceert akkoordverklaring met de Algemene Voorwaarden en deze Overeenkomst.

Na inschrijving ontvang je van ons een bevestiging met daarin jouw persoonlijke inloggegevens en een factuur. In deze bevestiging (“Bevestigingsmail”) worden het cursustype, de aanvang en de inloggegevens van de Online Training cursus verstrekt. Vanaf dat moment is sprake van een rechtsgeldige Overeenkomst.

 1. Duur Overeenkomst 

De Overeenkomst gaat in vanaf het moment dat de Bevestigingsmail is verzonden. Vanaf die dag ontstaat de verplichting tot betaling van het gehele cursusgeld. De Overeenkomst eindigt drie (3) maanden na het moment van inschrijving.

 1. Aantal inschrijvingen

Wij behouden ons het recht voor, indien het aantal inschrijvingen voor een Online Training cursus daartoe aanleiding geeft, afwijzend over jouw inschrijving te beslissen. Indien het aantal inschrijvingen daartoe reden geeft, zijn wij gerechtigd om de Online Training cursus door te schuiven naar een latere datum of in het uiterste geval te annuleren.

 1. Cursusvoorwaarden

Wij doen er alles aan om jou een positieve ervaring te bezorgen. Dit betekent dat wij ons het recht voorbehouden om een deelname op te schorten of te beëindigen, zonder dat sprake is van restitutie, indien sprake is van onbevoegd of onbehoorlijk gebruik. Voorbeelden hiervan zijn het zich misdragen tijdens deelname, het delen van wachtwoorden met derden of het op andere wijze strijdig handelen met de Overeenkomst.

 1. Gebruik van informatie en materiaal

De informatie en het materiaal, evenals de termen, voorwaarden en omschrijvingen, kunnen gewijzigd worden door het plaatsen van nieuwe bepalingen op onze Website. Wijzigingen worden actief direct na het plaatsen van nieuwe cursus voorwaarden.

 1. Lesmateriaal

Wanneer je deelneemt aan ons programma en indien is voldaan aan de betalingsvoorwaarden, krijg je toegang het volgende:

 • Jouw Eerste Ton Trainingsprogramma
 • “GaDigitaal” Trainingsprogramma
 • “High Level Advertising” Trainingsprogramma
 • “Evergreen Webinar Secrets” Trainingsprogramma
 • “Exponentiële Omzet Ontbrandingstraject” Trainingsprogramma
 • Groepscoaching gesprekken – 2 gesprekken per week (Beginner, Gevorderd)
 • Coachingcall opnames
 1. Doelstelling lesmateriaal

 

Online Training educatie en informatie is bedoeld voor een algemeen publiek en mag niet worden geïnterpreteerd als een specifiek advies dat is toegespitst op een individu. Al het lesmateriaal, met inbegrip van materialen, procedures, beleidslijnen en/of andersoortige documenten die door ons ter beschikking zijn gesteld, zowel mondeling als schriftelijk, zijn bedoeld voor persoonlijk gebruik, al dan niet in combinatie met het trainingsprogramma. Elke vorm van Content mag niet worden verkocht, opgenomen, gedeeld, onderwezen, weggegeven of op andere wijze openbaar worden gemaakt, zonder dat wij hier voorafgaand uitdrukkelijke schriftelijke toestemming  voor hebben gegeven.

 

 1. Inspanningsverplichting

 

Jouw inzet is een vereiste om methoden uitgedrukt in Online Training te kunnen laten slagen. Je begrijpt dat jouw deelname en het leveren van voldoende inspanning vereist is om bepaalde resultaten te bereiken. Je bent zelf verantwoordelijk voor het ten uitvoer brengen van ideeën die je tijdens Online Training hebt opgedaan. Er kan géén resultaatverplichting worden geven. Dit verschilt immers per individu en hangt af van de omstandigheden van het geval.

 

 1. Terugbetalingsbeleid en betalingsvoorwaarden

 

Alle verkopen zijn definitief en er worden geen terugbetalingen door ons gedaan. Je verklaart nadrukkelijk afstand te doen van het recht op ontbinding van de Overeenkomst. Op het moment dat je bent ingeschreven zoals blijkt uit de Bevestigingsmail, ben je het gehele bedrag verschuldigd. Bij niet tijdige betaling zal het restant van het totaalbedrag ineens verschuldigd en opeisbaar zijn. Bij tussentijdse beëindiging blijft het totale bedrag verschuldigd.

 

 1. Privacy en Vertrouwelijke Informatie

 

Jouw privacy is belangrijk voor ons, net zoals die van anderen. Jouw bedrijfsgeheimen, ideeën en plannen (“Vertrouwelijke Informatie”) zijn bij ons in veilige handen. Wij dringen erop aan dat je op dezelfde wijze omgaat met Vertrouwelijke Informatie van ons, als die van andere deelnemers. Je bent vrij om jouw persoonlijke resultaten te bespreken van onze programma’s en trainingen, maar je verklaart de ervaringen van andere deelnemers strikt vertrouwelijk te houden.

 

Als de ontvanger geen individu is, maar een entiteit, verklaart de entiteit enkel Vertrouwelijke Informatie te delen met haar werknemers wanneer zij zulke informatie dienen te kennen, en dat die werknemers voorafgaand het ontvangen of delen hiervan een kopie van deze Overeenkomst hebben getekend.

 

Je begrijpt dat elke openbaarmaking van Vertrouwelijke Informatie strijdig met deze Overeenkomst, mogelijk tot onherstelbare schade leidt. Een geldelijke schadevergoeding zal mogelijk niet voldoende zijn om alle schade te voorkomen en/of te vergoeden veroorzaakt door onbehoorlijk of onbevoegd gebruik. Een gerechtelijk bevel of een andere billijke vergoeding kan mogelijk passend zijn om schade te voorkomen. 

 

De definitie van Vertrouwelijke Informatie verwijst naar: a) de zakelijke activiteiten, transacties of belangen van Online Marketing Solutions en/of haar werknemers of contractanten; (b) alle Vertrouwelijke Informatie, kennis en knowhow met betrekking tot de operaties, producten, diensten, procedures of haar klanten, in welk formaat dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot: de technieken, formuleringen, organisatie, ontwerp, implementatie, voorbereiding en andere operaties, methoden en verzamelde ervaringen daarbij, en verder inclusief, maar niet beperkt tot, informatie met betrekking tot marketingtechnieken, advertenties, beleid, procedures, promoties, klantenlijsten, lidmaatschapslijsten, mailinglijsten, registratiekaarten, verkoop dossiers, concepten, ideeën, handelsgeheimen, andere eigendomsinformatie, trainingsmateriaal, leermiddelen, webinars, lidmaatschapsmateriaal (inclusief maar niet beperkt tot: rapporten, notities, bestanden, dossiers en alle persoonlijk identificeerbare informatie), en/of onderzoek van Online Marketing Solutions. Verder wordt alle Vertrouwelijke Informatie die van nature vertrouwelijk is of die door ons als zodanig wordt aangemerkt beschouwd als Vertrouwelijke Informatie voor de doeleinden van deze overeenkomst. Je begrijpt dat jouw verplichtingen uit hoofde van deze clausule van kracht blijven na beëindiging van enige andere relatie tussen de partijen. 

 

 1. Passend gebruik

 

Je verklaart dat jouw deelname tot Online Training géén verband houdt met het volgende:

 

 • het beperken of verhinderen van andersmans recht tot deelname;
 • het zich als een ander voordoen tijdens deelname, of om een relatie met een andere persoon of entiteit op een valse manier te verklaren of anderszins voor te stellen;
 • het verstoren of verhinderen  van de servers of netwerken waarvan Online Training  gebruik maakt om te functioneren;
 • het aanmoedigen van anderen tot het plegen van illegale activiteiten of het veroorzaken van letsel of materiële schade aan personen.
 • ongeautoriseerde toegang, zoals hacking, (wachtwoord)mining of andere illegale middelen;
 • het plaatsen of verspreiden van onwettige, bedreigende, beledigende, lasterlijke, obscene, vulgaire, pornografische, godslasterlijke of onfatsoenlijke informatie van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot transmissies die gedrag vormen of aanmoedigen dat tot een strafbaar feit zou leiden, of anderszins in strijd zijn met (inter)nationale wetgeving;
 • het plaatsen of verzenden van informatie, software of materiaal dat de rechten van anderen schendt, inbreuk maakt op de privacy of publiciteitsrechten, of dat wordt beschermd door auteursrecht, handelsmerk, of ander eigendomsrecht, zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar of rechthebbende.
 • het plaatsen of verspreiden van materiaal dat een virus of andere schadelijke componenten bevat;
 • het verspreiden van reclame het adverteren van diensten of producten, of het verzoeken om een schenking, zonder dat hiervoor door ons uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is gegeven;
 • het verzamelen van e-mailadressen of andere persoonlijke informatie die door andere deelnemers zijn geplaatst voor marketingdoeleinden.
 • het inbreuk maken op de intellectuele-eigendomsrechten (zoals patent, octrooi, copyright-rechten) van ons dan wel andere deelnemers;
 • het strijdig handelen met de regel dat reproductie, distributie en verkoop van Content te alle tijde verboden is, tenzij deze handeling wordt verricht door ons.

 

 1. Groepen, chats en andere openbare forums

 

Wij kunnen online video sessies, Facebook-groepen, prikborden, chats en andere openbare forums hosten. Elke deelnemer die deze Overeenkomst niet naleeft, kan in de toekomst worden uitgesloten van verdere toegang tot voornoemde online sessies, prikborden, chats of andere openbare forums. Wij kunnen content die geplaatst is door deelnemers op elk moment wijzigen of verwijderen. Groepen, chats en andere openbare forums zijn bedoeld om te dienen als discussiecentrum voor deelnemers. Informatie en inhoud die op deze openbare forums wordt geplaatst, kan worden geplaatst door (externe) medewerkers van Online Marketing Solutions, of door deelnemers die niet met ons verbonden zijn van wie sommigen een anonieme gebruikersnaam kunnen gebruiken. Wij wijzen uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid en/of goedkeuring af, en geven geen verklaring met betrekking tot de geldigheid van een mening, advies, informatie of verklaring die door derden in deze forums is geplaatst of is weergegeven, noch zijn wij verantwoordelijk voor fouten of weglatingen in dergelijke berichten, of voor hyperlinks ingesloten in bepaalde berichten. In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor verlies of (in)directe schade veroorzaakt door forum verkregen informatie, nu dit niet betrouwbaar of juist hoeft te zijn. De meningen die in deze forums worden geuit, zijn uitsluitend de meningen van gebruikers en weerspiegelen niet de opvattingen van Online Marketing Solutions.

 

Wij hebben geen enkele verplichting om de inhoud of berichten tijdens online video sessies, op prikborden, chatrooms, of andere openbare forums op de Website of Dienst te controleren. Wij hebben het absolute recht om dit naar eigen inzicht te controleren. Daarnaast behouden wij ons het recht voor om berichten of inhoud om welke reden dan ook, geheel of gedeeltelijk te wijzigen, weigeren, of te, bewerken, te plaatsen of te verwijderen, en om dergelijk materiaal en de omstandigheden rond de publicering ervan aan een derde partij bekend te maken om te voldoen aan toepasselijke wet- of regelgeving, een overheidsverzoek en/of om bescherming te bieden aan onze bezoekers, deelnemers, sponsors of onszelf. 

 

 1. Beperking van aansprakelijkheid

 

Voor zover de geldende wetgeving dit toelaat, kan noch Online Marketing Solutions, noch enige van haar respectieve directeuren, werknemers, gelieerde bedrijven of andere vertegenwoordigers verantwoordelijk worden gehouden voor verlies of schade die direct of indirect voortvloeit uit het (onmogelijke) gebruik van het materiaal – inclusief onze berichten, blogs, opmerkingen of diensten van anderen, (e-)boeken, e-mails of producten– dat via de Dienst, Online Training of onze Website wordt aangeboden, met inbegrip van doch niet beperkt tot (in)direct, bijzonder of voortvloeiend verlies of (gevolg)schade, inclusief verlies van gegevens, inkomen, winst of kansen, eigendom en claims van derden, zelfs indien wij op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van zulke verliezen of schade, en zelfs indien deze redelijkerwijs te voorzien waren.

 

Indien je niet tevreden bent over Online Training, Content of diensten op de website, of over een van de voorwaarden die betrekking hebben op het voornoemde, is de enige mogelijkheid tot verhaal het staken van het gebruik daarvan.

 

Indien deze clausule niet geheel of gedeeltelijk afdwingbaar is op basis van de betreffende wetgeving in enige jurisdictie, zal de gehele aansprakelijkheid van Online Marketing Solutions in geen geval hoger zijn dan het bedrag dat door jou aan ons is betaald voor het gebruik van Online Training. 

 

Online Training en de inhoud ervan worden zonder enige garantie, hetzij expliciet, hetzij impliciet, aangeboden. Wij garanderen niet dat de informatie vrij zal zijn van fouten, virussen of andere schadelijke elementen. 

 

 1. Schadeloosstelling

 

Je stelt Online Marketing Solutions en haar medewerkers schadeloos en te verdedigen bij iedere vorm van wettelijke aansprakelijkheid, met inbegrip van claims, schadevergoedingen, kosten en vergoedingen voor advocaten die voortkomen uit jouw gebruik van Online Training, wat je verstuurt middels e-mail, upload, post of een andere vorm van communicatie via Online Training, of jouw schending of vermoedelijke schending van deze Overeenkomst.

 

 1. Geschillenbeslechting

 

Eventuele geschillen voortvloeiende uit of verband houdend met de Overeenkomst waarop deze Overeenkomst van toepassing is of op de betreffende voorwaarden en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als van juridische aard, zullen eerst worden voorgelegd aan ons per mail: hulp@onlineomzet.com. Wij hanteren vervolgens de klachtenprocedure zoals is uiteengezet in de Algemene Voorwaarden. Een geschil dient enkel op individuele basis te worden voorgelegd. Je mag geen claim indienen als eiser of groepslid in een collectieve of representatieve vordering. 

 

Indien Partijen zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil in onderling overleg te beslechten, en dit niet tot een oplossing heeft geleid, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats Breda.

 

 1. Akkoord 

 

Inschrijven tot het Jouw Eerste Ton programma impliceert automatisch de aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

Meld je aan en word klant

Na meerdere honderden ondernemers in Nederland en België geholpen te hebben met het bouwen en opschalen van hun kennis en informatie bedrijven kunnen we met recht zeggen: "Wat we doen werkt"

Doe jij mee?